MR

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Zij vergadert eens per twee maanden en is samengesteld uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De medezeggenschapsraad heeft via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) inspraak op het stichtingsbrede beleid. Mocht u als ouder(s) vragen hebben over het onderwijs op Jonglaren, dan kunt u altijd een lid van de MR aanspreken of mailen naar mr.jonglaren@ckcdrenthe.nl. Verslagen van de MR zijn desgewenst op school in te zien of op te vragen via de mail.