Levelwerk en plusklas

Sommige kinderen kunnen gemakkelijk leren en hebben extra uitdaging nodig. Deze kinderen krijgen in de klas verrijkingsstof aangeboden. Daarnaast hebben we voor heel intelligente en (hoog)begaafde leerlingen extra materialen die we kunnen aanbieden, het Levelwerk. Plezier in het leren leren, kritisch zijn op je eigen werk en doorzetten wanneer het moeilijk is vinden we belangrijk. Leerlingen ontdekken zo dat er altijd iets te leren is.

Op maandagmiddag neemt een leerkracht het Levelwerk met groepjes kinderen door. De kinderen krijgen dan extra ondersteuning en begeleiding. De kinderen plannen wekelijks hun Levelwerk op hun taakbrief in en maken het Levelwerk zelfstandig.

Voor leerlingen met Levelwerk taal en rekenen bieden we ook de mogelijkheid aan om naar de gezamenlijke plusgroep te gaan. Leerlingen van verschillende CKC-scholen komen hierbij 1 dag in de week op CKC het Stroomdal bij elkaar.

In projectvorm wordt gewerkt aan uitdagende opdrachten. Het eindresultaat waar naar toe wordt gewerkt is steeds verschillend. Door samen te werken leren de leerlingen van en met elkaar. De plusgroepleerkrachten hebben een ondersteunende en begeleidende rol. Na ieder project ontvangen de leerlingen een evaluatieformulier met daarin feedback op hun werkwijze en op het eindproduct.