Een gezonde en veilige school

We vinden het belangrijk dat er binnen de school een klimaat heerst waarbinnen alle kinderen door leerkrachten en medeleerlingen geaccepteerd en gerespecteerd worden. Jonglaren is een kleine school: we kennen elkaar en vinden het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan en mag zijn en met plezier naar school gaat. Pas dan kan een kind goed leren en we willen daarop aansluiten met goed onderwijs.

De Gezonde en Veilige School

Op ons Kindcentrum besteden wij structureel aandacht aan thema's zoals voeding, sport, sociaal emotionele ontwikkeling en veiligheid.

Drents Verkeersveiligheidslabel

Er is op school ook aandacht voor verkeerseducatie. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is het mogelijk om als school een keurmerk voor verkeer te krijgen. De school dient zich dan actief in te zetten voor verkeerseducatie. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen die in iedere groep worden gegeven, de ouderparticipatie, een verkeersveilige omgeving en het onderdeel verkeersveiligheid moet dan zijn opgenomen in het schoolbeleid. Sinds 2011 zijn wij ook in het bezit van dit keurmerk: het Drents Verkeersveiligheidslabel. 

De fietscontrole

Veel van de kinderen die op Jonglaren naar school gaan komen op de fiets. Een goede verlichting is, zeker in de donkere wintermaanden, van groot belang. De verkeerscommissie gebruikt een methode van Veilig Verkeer Nederland om enkele keren per jaar de verlichting van alle fietsende kinderen te controleren. Met kaartjes aan de fiets wordt aangegeven of er verbeteringen noodzakelijk zijn en zo ja: welke. Aan de ouders/verzorgers vervolgens de taak om dit snel in orde te maken.

Parkeren

Niet alle kinderen van Jonglaren komen met de fiets naar school. Sommigen worden per auto vervoerd. Daar is op zich niets mis mee, maar zorg er als ouder wel voor dat u het langzame verkeer daarbij niet hindert.

Parkeren kan uitstekend plaats vinden op het grote parkeerterrein aan de Ludinge ("Het Blauwe Paviljoen"). Ga met uw auto dus niet aan de stoep bij school staan. En al helemaal niet met een draaiende motor, want dat is erg slecht voor het milieu.

Methode sociaal emotionele vorming

We werken volgens de Kanjertraining. Ons team heeft een scholing gevolgd voor het werken met de Kanjertraining. De Kanjertraining richt zich op het verbeteren en/of in stand houden van een fijne sfeer in de klas. In iedere groep hangt een poster met de afspraken van de Kanjertraining.

De Kanjertraining werkt met verschillende kleuren petjes, die kinderen denkbeeldig op hebben bij bepaald gedrag. Hierdoor kunnen kinderen gedrag bij elkaar en zichzelf herkennen en benoemen.

  • De witte pet: de tijgers dragen deze pet. Zij zijn te vertrouwen en helpen elkaar.
  • De gele pet: de konijnen dragen deze pet. Zij zijn zorgzaam, rustig en vriendelijk.
  • De rode pet: de apen dragen deze pet. Zij zorgen met een leuk grapje voor een goede sfeer.
  • De zwarte pet: de vlerken dragen deze pet. Zij zijn stoer, zonder stoer te willen zijn en nemen vaak op een natuurlijke wijze de leiding.

De Kanjertraining streeft de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

Rookvrij plein

Sinds 1 augustus 2020 is een rookvrij schoolplein verplicht. Er wordt van scholen gevraagd om een rookverbod op het plein in te stellen, dit aan te duiden en de regels te handhaven. Het rookverbod geldt voor alle personeelsleden, ouders en overige bezoekers van ons kindcentrum.

Op het schoolplein hangen borden waarop staat aangegeven dat wij een rookvrij schoolplein hebben. Wij zijn verplicht om tijdens onze openingstijden personen hierop aan te spreken.