Zorg op bovenschools niveau

Zoals elke school maken wij deel uit van een regionaal netwerk van scholen, instellingen en professionals die allerlei vormen van zorg aanbieden aan de leerling, aan het gezin waarin hij opgroeit en/of aan de school. Via CKC Drenthe kunnen we gebruik maken van de expertise van een ambulant begeleidster of orthopedagoog van het OndersteuningsTeam.

De kwaliteitscoördinator heeft eens in de zes weken overleg met het OT.
Ook kunnen we ondersteuning krijgen vanuit de gemeente (het CJG) en ook hier worden regelmatig gesprekken gevoerd. Deze bestaat uit o.a. schoolmaatschappelijk werk, de jeugdarts of -verpleegkundige, etc.

Schoolmaatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werker is in dienst van Centrum Jeugd en Gezin (gemeente Tynaarlo). Ouders kunnen zelf contact opnemen met haar of het CJG, bijvoorbeeld wanneer er zich problemen voordoen in de thuissituatie of wanneer ouders merken dat hun kind niet goed kan meekomen met leeftijdsgenoten, gepest wordt of niet naar school wil. Het kan van alles zijn.

Het CJG helpt/denkt graag met u mee, opdat uw kind zich weer prettiger voelt. Dit uit zich dan vaak in betere leerprestaties en prettiger gedrag.

Waarmee helpt het CJG?

  • Zoeken naar de oorzaak van het probleem of de problemen, het starten van de hulpverlening of het vinden van de juiste hulpverlening;
  • Hulp en advies bieden aan ouders bij vragen over opvoeding, de sociaal emotionele ontwikkeling;
  • Overleg met de intern begeleider van school, de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van de GGD.

Aan de hulp die zij bieden zijn geen kosten verbonden, u heeft ook geen verwijzing nodig en alle gesprekken zijn vertrouwelijk.
Ouders kunnen rechtstreeks of via de school contact opnemen met het CJG, telefoonnummer: 0592-266662
Leerkrachten en de kwaliteitscoördinator kunnen ook advies inwinnen, hiervoor moet altijd de toestemming van de ouders worden gevraagd.

Samenwerkingsverband
Sinds de invoering van het passend onderwijs in augustus 2014 hoort onze school bij samenwerkingsverband 22.01. Het samenwerkingsverband is een vereniging van elf schoolbesturen van alle basisscholen in de gemeenten Assen, Tynaarlo, Midden-Drenthe en Aa en Hunze.

Het samenwerkingsverband heeft tot doel een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs te realiseren. De middelen voor het organiseren en uitvoeren van een zorgarrangement worden vanuit het samenwerkingsverband bekostigd.
Voor verdere informatie: Passend Onderwijs Drenthe - Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Drenthe

Passend Onderwijs en het SchoolOntwikkelingsPlan (SOP)
Met ingang van 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd. De wet Passend Onderwijs verplicht elk bestuur één keer per vier jaar een ondersteuningsprofiel vast te stellen, waarin het kindcentrum aangeeft welke ondersteuning het kan bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Het profiel heeft, vanuit de wet, alleen betrekking op het onderwijsaanbod in ons kindcentrum.

Ondersteuningsprofiel 

Het ondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van de drie verplichte basisdocumenten van het onderwijs (schoolplan, schoolgids en ondersteuningsprofiel). Daar waar mogelijk verwijzen wij naar de andere twee documenten.
In het ondersteuningsprofiel maken we inzichtelijk wat de mogelijkheden en de grenzen van ons kindcentrum zijn. Welk onderwijs en welke begeleiding kunnen wij bieden en wanneer adviseren wij een overstap naar een andere school? Tevens omschrijven wij onze ambities voor de toekomst. Het voorliggende profiel is geschreven voor de periode 2023-2026.

Om goed onderscheid te kunnen aanbrengen tussen het wettelijke gedeelte en datgene waar wij als CKC Jonglaren voor staan, is dit profiel in twee delen opgedeeld. In het eerste gedeelte gaan wij in op de wet passend onderwijs, de rol van het samenwerkingsverband en de ondersteuningsstructuur van CKC Drenthe. Ons kindcentrum is aangesloten bij het SWV 22.01 PO. De besturen hebben bij de start van Passend Onderwijs een missie en een visie geformuleerd en er zijn kaders ontwikkeld over de wijze van administreren van de ondersteuning aan kinderen.

In het tweede deel geven wij specifieke informatie over ons kindcentrum, onze visie, onze mogelijkheden en onze grenzen.
Daarnaast heeft Jonglaren ook een school specifieke missie en visie op het lezen, onderwijs en schoolklimaat geformuleerd:

Jonglaren is een Christelijk Dalton kindcentrum. Vanuit de christelijke levensovertuiging gaan wij met elkaar om en geven wij les.

Wij willen een school zijn waar kinderen zich prettig en veilig voelen.

De uitgangspunten van ons Daltononderwijs zijn: zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid in gebondenheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit/ doelmatigheid en reflectie.

Voor ons kindcentrum hebben we een ondersteuningsstructuur vastgesteld, waarin het begeleiden, volgen en ondersteunen van kinderen cyclisch en systematisch plaatsvindt.

Op schoolniveau worden twee keer per jaar trendanalyses gemaakt, zodat de kwaliteit van het onderwijs inzichtelijk wordt. In ons vierjarig schoolplan hebben wij onze plannen en ambities beschreven.
In het kader van het bieden van passend onderwijs onderscheiden we binnen CKC Drenthe vijf niveaus van ondersteuning. De eerste twee niveaus passen binnen de basiszorg van de school. Ondersteuningsniveau 3 is het scharnierpunt tussen basis- en breedtezorg. Op dit niveau is aanvullende expertise van een extern deskundige nodig.

De basiszorg (ondersteuningsniveau 1 en 2)
De basiszorg is het aanbod van ondersteuning en ondersteunings-voorzieningen die de school zelf in en om de groepen leerlingen binnen de eigen schoolorganisatie kan bieden aan alle leerlingen. De kern van basiszorg wordt uitgevoerd in de groep.
Aan de hand van al deze gegevens worden de leerlingen ingedeeld in één van de volgende drie onderwijsarrangementen die wij standaard bieden: een basisarrangement, een intensief arrangement of een verdiept arrangement.

Ondersteuningsniveau 3
Bij ondersteuningsniveau 3 is er sprake van een specifieke onderwijsbehoefte bij een leerling.Soms is er (extra) onderzoek nodig om duidelijk te krijgen wat de onderwijsbehoefte van de leerling is (observaties, dyslexieonderzoek, capaciteitenonderzoek) of heeft de leerkracht behoefte aan handelingsadviezen. Hierbij wordt ondersteuning geboden door het Ondersteuningsteam van CKC Drenthe.Met deze drieslag (leerkracht, kwaliteitscoördinator en Ondersteuningsteam) wordt gekeken naar individuele maatregelen die inpasbaar zijn in het bestaande onderwijsaanbod van Jonglaren. 

De breedtezorg (ondersteuningsniveau 4)
Dit is het aanbod van ondersteuning en ondersteuningsvoorzieningen om de school heen. De school blijft zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs aan de leerlingen, maar schakelt daarbij de hulp in van externe deskundigen.
De Breedtezorg heeft een tijdelijk en/of aanvullende karakter en is bestemd voor leerlingen met enkele beperkt aanvullende ondersteuningsbehoeften.

De dieptezorg (ondersteuningsniveau 5)
Dieptezorg kan zowel permanent als tijdelijk van aard zijn en is bestemd voor leerlingen met complexe ondersteuningsbehoeften en hieronder vallen het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

 

Zicht op kwaliteit
De besturen van het SWV zijn samen verantwoordelijk voor het zicht houden op de kwaliteit van de basis- en extra ondersteuning. Dit staat verwoord in het ondersteuningsplan van het SWV, zie hiervoor de website:  Passend Onderwijs Drenthe - Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Drenthe,